Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

.: Feeling Of Nugatory :.

Posted by
Death (Mashhad, Iran) on 16 March 2009 in Abstract & Conceptual and Portfolio.

زندگی چیزی به من اضافه نمی کند
مجبورم همین حرفهایی را که همه جا به هم می زنیم را زندگی بدانم
مجبورم!
تا این کلمه ی همیشه را
همه جا در شعر، در نگاه، در مرگ
(با خون) استفراغ کنم.
دیگر مدام خون بالا آوردنم را
از مادرم از تو
پنهان نمی کنم.
حالا مدتی ست که
از حرفهایم کلمه هایم وقت برای مردن می گیرم

ش.شيدايي

SONY DSC-T10 1/4 second F/3.5 ISO 320 7 mm

SONY DSC-T10
1/4 second
F/3.5
ISO 320
7 mm

girl
sepia
concept